Algemene voorwaarden

 1. Begripsbepaling
  1. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden zijn van Opleidingsinstituut Delsasso en van de Weijer (KvK 88091937).
  2. Opleidingsinstituut Delsasso en van de Weijer: bereikbaar via: +31 622566462, +31 642912320 of  info@kiluma.nl.
  3. Coaching: coaching bij trainingen of persoonlijke coaching trajecten.
  4. Deelnemer: degene die aan een opleiding van Opleidingsinstituut Delsasso en van de Weijer deelneemt.
  5. In-company traject: een maatwerkopleiding die Opleidingsinstituut Delsasso en van de Weijer exclusief organiseert voor één of meer opdrachtgevers.
  6. Opdrachtgever: de partij (particulier of organisatie) die een overeenkomst (wil) sluit(en) met Opleidingsinstituut Delsasso en van de Weijer.
  7. Training: een opleiding waaraan deelgenomen kan worden door middel van open inschrijving.
  8. Opleiding: training, In-company traject of coaching, dan wel enige andere vorm van opleiding van Opleidingsinstituut Delsasso en van de Weijer. Een opleiding kan bestaan uit meerdere opleidingsmodules (in het geval van trainingen of een in-company traject) of meerdere coachingsgesprekken (in het geval van coaching).
  9. Offerte: ieder aanbod van Opleidingsinstituut Delsasso en van de Weijer tot het sluiten van een overeenkomst, al dan niet op verzoek van een Opdrachtgever.
  10. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Opleidingsinstituut Delsasso en van de Weijer en een opdrachtgever.
  11. Partijen: Opleidingsinstituut Delsasso en van de Weijer en opdrachtgever tezamen.
  12. Schriftelijk: per brief op per e-mail.

 

 1. Toepasselijkheid
  1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte en overeenkomst.
  2. Van de algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk rechtsgeldig worden afgeweken.
  3. Gewijzigde algemene voorwaarden worden geacht (ook) van toepassing te zijn op de (afgegeven) offerte en de (gesloten) overeenkomst wanneer opdrachtgever niet binnen 30 kalenderdagen na verzending van die gewijzigde algemene voorwaarden ter zake de toepassing daarvan schriftelijk heeft geprotesteerd bij Opleidingsinstituut Delsasso en van de Weijer.
 2. Totstandkoming van de overeenkomst
  1. De offertes zijn vrijblijvend en 30 kalenderdagen geldig.
  2. Onverlet het bepaalde in lid 5, komt de overeenkomst tot stand door schriftelijke instemming van Opleidingsinstituut Delsasso en van de Weijer, inschrijving bij of opdracht aan Opleidingsinstituut Delsasso en van de Weijer en aanvaarding van deze inschrijving of opdracht door Opleidingsinstituut Delsasso en van de Weijer.
  3. Eventuele van de offerte afwijkende afspraken, toezeggingen en/of wijzigingen, na de totstandkoming van de overeenkomst, binden Opleidingsinstituut Delsasso en van de Weijer slechts indien deze door Opleidingsinstituut Delsasso en van de Weijer schriftelijk zijn bevestigd.

 

 1. Uitvoering van de overeenkomst
  1. Met Opleidingsinstituut Delsasso en van de Weijer gesloten overeenkomsten leiden voor Opleidingsinstituut Delsasso en van de Weijer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting. Opleidingsinstituut Delsasso en van de Weijer zal bij de uitvoering van haar werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen als bedoeld in artikel 7:401 BW.
  2. Door opdrachtgever genoemde termijnen of tussen Opleidingsinstituut Delsasso en van de Weijer en opdrachtgever overeengekomen termijnen gelden slechts als streefdata en binden Opleidingsinstituut Delsasso en van de Weijer dus niet.
  3. Opleidingsinstituut Delsasso en van de Weijer is gerechtigd (delen van) de overeenkomst (mede) door derden te laten uitvoeren. Als Opleidingsinstituut Delsasso en van de Weijer voor de uitvoering van een met Opleidingsinstituut Delsasso en van de Weijer gesloten overeenkomst derden inschakelt, is Opleidingsinstituut Delsasso en van de Weijer gehouden deze derden zodanig zorgvuldig te selecteren.
 2. Vertrouwelijkheid
  1. Opleidingsinstituut Delsasso en van de Weijer, haar medewerkers en/of door Opleidingsinstituut Delsasso en van de Weijer ingeschakelde derden zullen de door de opdrachtgever verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.
 3. Prijzen
  1. Alle door Opleidingsinstituut Delsasso en van de Weijer genoemde prijzen zijn in euro’s en vrij van btw. Arrangements- en verblijfkosten zijn niet in de prijzen inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De meest actuele prijzen staan vermeld op in de catalogus op WhatsApp van Remko Delsasso en Marianne van de Weijer.
  2. Factoren (waaronder, maar niet beperkt tot inkoopprijzen, lonen, en belastingen) die gaan spelen na de totstandkoming van de overeenkomst aan de opdrachtgever te doorbereken
  3. Opleidingsinstituut Delsasso en van de Weijer kan tussentijds optredende kostenverhogende factoren (waaronder, maar niet beperkt tot inkoopprijzen, lonen, en belastingen) die gaan spelen na de totstandkoming van de overeenkomst aan de opdrachtgever doorberekenen.
  4. Indien de opdrachtgever particulier is, en de in lid 2 bedoelde kostenverhogende factoren leiden tot een wijziging van de prijs binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden.
 4. Facturering en betaling
  1. Opleidingsinstituut Delsasso en van de Weijer factureert na totstandkoming van de overeenkomst.
  2. Opdrachtgever zal aan Opleidingsinstituut Delsasso en van de Weijer verschuldigde bedragen zonder verrekening, opschorting en/of korting voldoen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum.
  3. Indien de opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Naast de wettelijke (handels)rente is opdrachtgever in dit geval ook incassokosten verschuldigd, ter hoogte van 15% van het niet tijdig betaalde bedrag.
 5. Verplaatsing of annuleringen door Opleidingsinstituut Delsasso en van de Weijer
  1. Opleidingsinstituut Delsasso en van de Weijer is gerechtigd zonder opgave van reden een opleiding, een opleidingsmodule of een coachingsgesprek te verplaatsen naar een andere opleidingslocatie, andere datum en/of ander tijdstip, in welk geval de opdrachtgever het recht heeft de verplaatste opleiding, opleidingsmodule of coachingsgesprek, zonder kosten te annuleren. Opdrachtgever heeft in dit geval recht op terugbetaling van de aan Opleidingsinstituut Delsasso en van de Weijer betaalde prijs voor de geannuleerde opleiding, opleidingsmodule(s) of coachingsgesprek(ken).
  2. Opleidingsinstituut Delsasso en van de Weijer is gerechtigd zonder opgave van reden een opleiding, opleidingsmodule of een coachingsgesprek te annuleren, in welk geval de opdrachtgever het recht heeft op terugbetaling van de aan Opleidingsinstituut Delsasso en van de Weijer betaalde prijs voor de geannuleerde opleiding, opleidingsmodule(s) of coachingsgesprek(ken).
  3. Restitutie wordt binnen 60 dagen uitbetaald.

 

 1. Annuleringen door opdrachtgever

Herroepingsrecht bij overeenkomst op afstand

 1. Bij open inschrijving heeft de opdrachtgever gedurende 14 kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst op afstand het recht deze overeenkomst zonder opgave van redenen

te ontbinden. Bij een overeenkomst op afstand die uitsluitend betrekking heeft op de inschrijving op een opleiding via website of telefoon, gaat de termijn van 14 kalenderdagen in op de dag van de inschrijving/aanmelding.

 

Annuleren trainingen

 1. Een training kan uitsluitend schriftelijk en voor aanvang worden geannuleerd. In geval van een dergelijke annulering geldt (onverminderd de bedenktijd zoals bedoeld in lid 1) dat Opleidingsinstituut Delsasso en van de Weijer gerechtigd is de volgende kosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen:
 2. bij annulering binnen zes weken voor aanvang: 50% van de prijs;
 3. bij annulering binnen drie weken voor aanvang: 100% van de prijs.
 4. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.5 mag een geplaatste deelnemer zich laten vervangen. Indien een vervanger aan de training deelneemt, blijft de opdrachtgever de prijs aan Opleidingsinstituut Delsasso en van de Weijer verschuldigd.
 5. Indien een deelnemer of diens vervanger zonder te annuleren niet bij de training aanwezig is geweest, wordt dit aangemerkt als een annulering binnen drie weken voor aanvang als genoemd in lid 2 en wordt aldus 100% van de prijs in rekening gebracht.
 6. Niet-deelnemen aan een activiteit op die datum waarop men geplaatst is wordt aangemerkt als annulering (ook als aan dezelfde activiteit op een later tijdstip wordt deelgenomen).

 

Annuleren coaching

 1. Coachingsgesprekken kunnen uitsluitend schriftelijk en voor aanvang van het betreffende coachingsgesprek worden geannuleerd. In geval van een dergelijke annulering geldt (onverminderd de bedenktijd zoals bedoeld in lid 1) dat Opleidingsinstituut Delsasso en van de Weijer gerechtigd is de volgende kosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen:
 2. bij annulering binnen 2 werkdagen voor aanvang van het betreffende coachingsgesprek: 100% van de prijs.
 3. Indien een deelnemer zonder te annuleren niet bij een coachingsgesprek is geweest, wordt dit aangemerkt als een annulering binnen 2 werkdagen voor aanvang als genoemd in lid 5 en wordt aldus 100% van de prijs in rekening gebracht.

 

Annuleren In-company trajecten

 1. In-company trajecten kunnen uitsluitend schriftelijk en voor aanvang worden geannuleerd. In geval van een dergelijke annulering geldt (onverminderd de bedenktijd zoals bedoeld in lid 1) dat Opleidingsinstituut Delsasso en van de Weijer gerechtigd is de volgende kosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen:
 2.  bij annulering tot één maand voor aanvang: de daadwerkelijk door Opleidingsinstituut Delsasso en van de Weijer gemaakte kosten (door Opleidingsinstituut Delsasso en van de Weijer te specificeren), waaronder in elk geval een bedrag van € 155,- aan administratie-/annuleringskosten;
 3. bij annulering binnen één maand voor aanvang: het deel van de prijs dat reeds door Opleidingsinstituut Delsasso en van de Weijer is gefactureerd, alsmede de daadwerkelijk door Opleidingsinstituut Delsasso en van de Weijer gemaakte kosten (door Opleidingsinstituut Delsasso en van de Weijer te specificeren).

 

 1. Tussentijdse beëindiging door opdrachtgever
  1. Indien de opdrachtgever na aanvang van de opleiding de overeenkomst tussentijds beëindigt, bestaat er geen recht op enige terugbetaling van het door de opdrachtgever aan Opleidingsinstituut Delsasso en van de Weijer betaalde of nog verschuldigde bedrag.
  2. Indien de Opdrachtgever na aanvang van de opleiding de Overeenkomst tussentijds beëindigt, worden eventuele vorderingen van Opleidingsinstituut Delsasso en van de Weijer op Opdrachtgever per direct opeisbaar.
 2. Aansprakelijkheid
  1. In geval aansprakelijkheid van Opleidingsinstituut Delsasso en van de Weijer mocht komen vast te staan, is Opleidingsinstituut Delsasso en van de Weijer slechts gehouden de directe schade te vergoeden, met inachtneming van de in dit artikel opgenomen beperkingen.
  2. Opleidingsinstituut Delsasso en van de Weijer is niet aansprakelijk voor de indirecte schade (zoals, maar niet beperkt tot, gevolgschade, boetes, gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, reputatieschade en immateriële schade). Voor zover sport- en daarmee te vergelijken activiteiten deel uit maken van de met Opleidingsinstituut Delsasso en van de Weijer gesloten overeenkomst, is Opleidingsinstituut Delsasso en van de Weijer daarnaast niet aansprakelijk voor zaakschade of in het geval een deelnemer de (veiligheids)instructies niet in acht neemt.
  3. Opleidingsinstituut Delsasso en van de Weijer is niet aansprakelijk voor directe schade die (mede) is veroorzaakt doordat Opleidingsinstituut Delsasso en van de Weijer bij de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onvolledige of gebrekkige informatie.
  4. De omvang van de aansprakelijkheid van Opleidingsinstituut Delsasso en van de Weijer voor directe schade is steeds beperkt tot het bedrag dat daadwerkelijk wordt uitgekeerd aan Opleidingsinstituut Delsasso en van de Weijer door de verzekeraar van Opleidingsinstituut Delsasso en van de Weijer.
  5. Indien de opdrachtgever niet zelf deelneemt aan een opleiding, staat de opdrachtgever ervoor in dat de deelnemers de hiervoor genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen hebben aanvaard.
  6. De in de leden 1 tot en met 4 opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien de schade van opdrachtgever het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Opleidingsinstituut Delsasso en van de Weijer of diens leidinggevende ondergeschikten

 

 1. Intellectuele eigendomsrechten
  1. Voor zover auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam- of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op door Opleidingsinstituut Delsasso en van de Weijer ter uitvoering van de overeenkomst geleverde producten en diensten, is en blijft Opleidingsinstituut Delsasso en van de Weijer houder (krachtens licenties van derden), respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De opdrachtgever verkrijgt slechts een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor zover dat voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.
  2. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam en andere aanduidingen, niet wijzigen of verwijderen.
 2. Persoonsgegevens
  1. Opleidingsinstituut Delsasso en van de Weijer verwerkt de door de opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met haar privacy statement.
  2. De opdrachtgever garandeert dat de betrokkenen wie persoonsgegevens van worden verstrekt zijn geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens door Opleidingsinstituut Delsasso en van de Weijer.

Privacystatement:

 

Remko Delsasso en Marianne van de Weijer zijn de 2 directeuren van Opleidingsinstituut Delsasso en van de Weijer. Zij hebben geen personeel. Alle informatie op de PC is afgeschermd met een wachtwoord. Remko Delsasso en Marianne van de Weijer zijn de enige die dit wachtwoord weten en toegang hebben op de pc’s die zij in gebruik hebben.

 

Bij aanmelding wordt een aanmeldingsformulier ingevuld. Hierop staat de naam van de opleiding en de start- en einddatum. Hier worden alleen de gegevens ingevuld van de persoon en-of gegevens van het bedrijf waar de factuur naartoe gestuurd kan worden. Op het formulier is een vakje aanwezig om aan te geven dat de algemene voorwaarden zijn gelezen. Op het formulier is een ander vakje aanwezig of zij wel/niet toekomstige informatie willen ontvangen.

Het aanmeldingsformulier komt via e-mail. Deze wordt uitgeprint en in een map bewaard. Wij gebruiken deze gegevens alleen voor het versturen van een factuur. Tevens is het een bewijs dat de deelnemer zich voor een opleiding heeft ingeschreven.

 

Foto’s, video’s en audiofragmenten die gemaakt worden tijdens een opleiding of uitreiking van certificaat, worden alleen gebruikt met toestemming van de deelnemer.

 

Als personen die contact met ons zoeken via een e-mail en daarin wordt persoonlijke informatie en/of situatie vermeld dan worden deze e-mails verwijderd. Er worden geen gegevens gedocumenteerd en dus bewaard van personen die voor een persoonlijk gesprek langs komen.

 

 1. Toepasselijk recht en geschillen
  1. Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  2. De klachten- en geschillenregeling van Opleidingsinstituut Delsasso en van de Weijer is van toepassing op de overeenkomst tussen Opleidingsinstituut Delsasso en van de Weijer en opdrachtgever. De klachten- en geschillenregeling staat vermeld op de website kiluma.nl
  3. Eventuele klachten worden eerst aan Opleidingsinstituut Delsasso en van de Weijer kenbaar gemaakt. De cliënt zal, indien dit door Opleidingsinstituut Delsasso en van de Weijer wenselijk wordt geacht, meewerken aan bemiddeling door derden en eerst nadat bemiddeling is mislukt eventueel een klacht indienen bij de daartoe bevoegde instantie.
  4. Opleidingsinstituut Delsasso en van de Weijer onderwerpt zich aan het tuchtrecht van de beroepsverenigingen waarbij zij is aangesloten. Met name ABNLP.
  5. Opleidingsinstituut Delsasso en van de Weijer geeft na een klacht binnen 1 week een response en streeft ernaar om de klacht binnen 12 weken af te handelen.
  6. Indien een klacht meer onderzoek nodig heeft dan de gestelde 12 weken dan krijgt de klager een indicatie termijn waarbinnen de klacht afgehandeld zal zijn.

14.7 Opleidingsinstituut Delsasso en van de Weijer conformeert zich aan de uitspraak van de onafhankelijke derde partij.

 1. Registratie van klachten geschiedt voor een periode van 3 jaar.
 2. Een klacht zal altijd vertrouwelijk behandeld worden.

 

Artikel 15. Geschilbeslechting

Geschillenregeling De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht, tenzij op
grond van dwingend recht het recht van een ander land van toepassing is.
1. Geschillen tussen u en de ondernemer over de totstandkoming of de
uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren
of geleverde diensten en zaken kunnen zowel door u als door de ondernemer
aanhangig worden gemaakt bij een onafhankelijke derde. Deze is aangesloten bij de Landelijk Vereniging van Vertrouwenspersonen (www.lvvv.nl), meer informatie is op te vragen bij de eigenaren van de VOF.
2. De afhankelijke derde neemt een geschil slechts in behandeling, indien u
de klacht eerst overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 bij de ondernemer heeft
ingediend en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing.
3. Een geschil dient binnen twaalf maanden na het indienen van de klacht
overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 bij de onafhankelijke derde aanhangig
te worden gemaakt.
4. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
5. Wanneer u een geschil voorlegt aan de onafhankelijke derde, is
de ondernemer aan deze keuze gebonden. De uiteindelijke uitspraak van de onafhankelijke derde is bindend.
6. Wanneer de ondernemer een geschil wil voorleggen aan de onafhankelijke derde, moet hij u eerst schriftelijk vragen om binnen 5 weken uit te
spreken of u daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen
dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij acht om het geschil aan de
gewone rechter voor te leggen.
In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter
zal een geschil tussen de cliënt en Opleidingsinstituut Delsasso en van de Weijer,
met inachtneming van het bepaalde in artikel 14 van deze voorwaarden,
Opleidingsinstituut Delsasso en van de Weijer blijft echter bevoegd een geschil voor
te leggen aan de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag
bevoegde rechter. De particuliere cliënt heeft het recht gedurende een maand nadat
Opleidingsinstituut Delsasso en van de Weijer zich schriftelijk op deze bepaling heeft
beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet of het
toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

 

December 2022